Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio sut mae Parc Cenedlaethol Dinas Caerdydd yn defnyddio data personol a ddarperir gennych neu yr ydym yn ei gasglu a’i gadw amdanoch pan fyddwch yn defnyddio ein gwefan a/neu wasanaethau eraill. Parc Cenedlaethol Dinas Caerdydd yw rheolydd data’r wybodaeth hon at ddibenion yr hysbysiad hwn.

Mae Parc Cenedlaethol Dinas Caerdydd yn parchu’r holl ddata personol a rennir gyda ni gan ein haelodau a’n cysylltiadau yn unol â’u dymuniadau. Ein nod yw bod yn glir pan fyddwn yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol neu ddata megis enwau, cyfeiriadau, cysylltiadau e-bost, ac nid ydym yn gwneud unrhyw beth na fyddai aelodau a chysylltiadau yn ei ddisgwyl yn rhesymol.

Mae’r polisi’n adlewyrchu ein dyletswyddau o dan y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) i ddefnyddio gwybodaeth yn deg, i sicrhau ei bod yn cael ei chadw’n ddiogel, i sicrhau ei bod yn gywir ac yn gyfredol, a’i bod yn cael ei gwaredu’n ddiogel os gofynnir am hyn / os oes angen.

Pa fathau o ddata personol rydyn ni’n eu casglu a’u prosesu?

 • Os byddwch yn cofrestru i ddod yn aelod o Barc Cenedlaethol Dinas Caerdydd neu’n cofrestru i dderbyn ein cylchlythyrau byddwn yn casglu eich enw a’ch cyfeiriad e-bost.
 • O bryd i’w gilydd byddwn yn cysylltu â chi i ofyn am eich adborth ar nodau a gweithgareddau Dinas Parc Cenedlaethol Caerdydd, er mwyn sicrhau bod ein gwaith yn parhau i fod yn berthnasol i’n haelodau, trigolion Caerdydd a rhanddeiliaid eraill. Yn yr achosion hyn mae’n bosibl y byddwn yn casglu gwybodaeth a roddwch i ni mewn ymateb i arolwg neu ymgynghoriad.
 • Er mwyn cymryd rhan mewn digwyddiadau a/neu weithgareddau a gynhelir gan Barc Cenedlaethol Dinas Caerdydd, efallai y bydd angen i chi ddarparu data megis enw, dyddiad geni, cyfeiriad.
 • Os byddwch yn gohebu â ni drwy e-bost neu’r cyfryngau cymdeithasol, mae’n bosibl y byddwn yn cadw cynnwys eich negeseuon, eich cyfeiriad a’n hymatebion.
 • Os byddwch yn gwneud cyfraniad i Barc Cenedlaethol Dinas Caerdydd neu’n codi arian er ein budd ni, byddwn yn casglu ac yn prosesu gwybodaeth a all gynnwys y canlynol:
 • Enw, teitl, rhyw, a dyddiad geni.
 • Manylion cyswllt gan gynnwys cyfeiriad post, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn
 • Eich galwedigaeth a/neu weithle.
 • Eich diddordebau.
 • Cofnodion rhoddion a statws Cymorth Rhodd, lle bo’n berthnasol (fel sy’n ofynnol gan CThEM).
 • Cofnodion o gyfathrebiadau a anfonwyd atoch gan Barc Cenedlaethol Dinas Caerdydd neu a dderbyniwyd gennych.
 • Cofnodion o’ch gweithgaredd gwirfoddoli ar ran Parc Cenedlaethol Dinas Caerdydd.
 • Lle rydych wedi gadael rhodd i ni yn eich Ewyllys, unrhyw wybodaeth ynghylch perthynas agosaf y gallech fod wedi rhoi i ni i weinyddu hyn.
 • Dolenni i erthyglau yn y cyfryngau amdanoch chi.
 • Gwybodaeth am eich ymgysylltiad â digwyddiadau Dinas Parc Cenedlaethol Caerdydd.
 • Os ydych yn cyfrannu neu’n codi arian i ni drwy drydydd parti (er enghraifft, trwy JustGiving, neu drwy grŵp gwirfoddol cydnabyddedig) yna efallai y byddwn yn cael gwybodaeth amdanoch gan y trydydd parti hwnnw. Mae derbyn gwybodaeth bersonol gan Barc Cenedlaethol Dinas Caerdydd yn y modd hwn yn amodol ar bolisi preifatrwydd y trydydd parti ei hun neu’r wybodaeth y mae wedi’i darparu i wrthrych y data. Nid yw gwybodaeth a geir yn y modd hwn yn cael ei thrin yn wahanol i unrhyw wybodaeth arall a ddelir gan Barc Cenedlaethol Dinas Caerdydd unwaith ac mae’n rhwym i delerau’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn cyn gynted ag y daw i law.
 • Mae’n bosibl y byddwn yn casglu gwybodaeth i’n helpu i wella effeithiolrwydd ein cyfathrebiadau â chi. Mae hyn yn cynnwys olrhain a yw’r e-byst rydym yn eu hanfon yn cael eu hagor a pha ddolenni sy’n cael eu clicio o fewn neges, ac olrhain rhyngweithiadau â’n gwefan a/neu hysbysebion cyfryngau cymdeithasol (trwy gwcis).
 • Mae’n bosibl y byddwn yn casglu data am gysylltiadau proffesiynol a phartneriaid rydym wedi gweithio gyda nhw yn y gorffennol, yn gweithio gyda nhw ar hyn o bryd neu’n gobeithio gweithio gyda nhw yn y dyfodol.
 • Nid ydym yn casglu categorïau arbennig o ddata personol. Defnyddiwn y term categorïau arbennig o wybodaeth bersonol i olygu gwybodaeth am eich hil, tarddiad ethnig, barn wleidyddol, credoau crefyddol, iechyd, neu gyfeiriadedd rhywiol.

Er nad oes rheidrwydd arnoch i ddarparu unrhyw ddata personol i ni, mewn rhai achosion efallai na fyddwn yn gallu darparu gwasanaethau i chi oni bai eich bod yn darparu isafswm penodol o wybodaeth.

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth

Mae’r sail gyfreithiol a ddefnyddiwn ar gyfer prosesu eich data yn cynnwys:

 • Caniatâd:

Byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth at ddibenion marchnata lle mae gennym eich caniatâd. Gall hyn gynnwys cysylltu â chi yn electronig neu dros y ffôn gyda marchnata, apeliadau codi arian a newyddion o Barc Cenedlaethol Dinas Caerdydd.

Rydym hefyd yn defnyddio eich caniatâd penodol i gasglu Categorïau Data Arbennig a gesglir yn wirfoddol. Cesglir y data hwn yn unol â’n holl brosesau Diogelu Data safonol a’u gwneud yn ddienw ar unwaith lle bo modd.

 • Llog cyfreithlon:

Rydym yn defnyddio budd cyfreithlon fel y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data ar yr amod nad yw eich buddiannau a’ch hawliau sylfaenol yn diystyru’r buddiannau hynny. Mae hyn yn cynnwys arolygon, marchnata neu godi arian lle nad oes angen eich caniatâd.

Er mwyn ein galluogi i godi arian yn briodol ac yn effeithiol, gan ddefnyddio ein buddiannau cyfreithlon, byddwn yn ymchwilio i unigolion a sefydliadau i’n helpu i nodi rhoddwyr mawr addas, partneriaid corfforaethol ac ymddiriedolaethau elusennol. Mae’r ymchwil hwn yn ein helpu i nodi unigolion neu sefydliadau sydd â’r gallu i wneud rhoddion sylweddol, sy’n ymddangos fel petaent â diddordeb mewn cefnogi ein hachos ac a all ein helpu i godi arian tLlog cyfreithlon:rwy gymorth gwirfoddolwyr ar gyfer ein hapeliadau, digwyddiadau neu gyfleoedd partneriaeth. . Rydym yn gwerthfawrogi eich bod yn disgwyl i ni gynnal prosesu o’r fath mewn modd effeithlon a phroffesiynol tra’n ystyried eich hawl i breifatrwydd. Rydym yn ofalus i sicrhau nad yw’r wybodaeth a gesglir yn ormodol nac yn ymwthiol a’i bod yn dod o ffynonellau dibynadwy a phriodol. Gwneir unrhyw ymchwil gan ddefnyddio gwybodaeth gredadwy sydd ar gael i’r cyhoedd yn unig.

Efallai y byddwn yn anfon gwybodaeth a diweddariadau am ein gwaith at ein partneriaid proffesiynol (yn bennaf trwy e-bost). Gall cysylltiadau o’r fath ddewis peidio â chael y wybodaeth hon ar unrhyw adeg.

 • Rhwymedigaeth gyfreithiol:

Mae Parc Cenedlaethol Dinas Caerdydd yn cadw cofnodion o’i holl drafodion ariannol gyda chi er mwyn cydymffurfio â’i rwymedigaethau cyfreithiol i gadw cofnodion cyfrifyddu digonol. Mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio (a datgelu) y wybodaeth sydd ganddo amdanoch chi er mwyn cydymffurfio ag unrhyw gais ymchwiliol, gorchymyn llys, neu gais am gydweithrediad gan asiantaeth gorfodi’r gyfraith neu asiantaeth arall y llywodraeth.

Mae’n ofynnol yn gyfreithiol i ni hefyd gynnal gwiriadau ar unigolion sy’n rhoi rhoddion mawr i ni, i gydymffurfio â’n dyletswyddau mewn perthynas â deddfwriaeth gwrth-wyngalchu arian ac atal twyll.

Ni fydd Parc Cenedlaethol Dinas Caerdydd yn gwneud unrhyw benderfyniadau awtomataidd gan ddefnyddio’r wybodaeth sydd ganddo amdanoch chi.

Defnydd o wasanaethau trydydd parti

Ni fyddwn byth yn rhannu nac yn gwerthu eich data personol i sefydliad trydydd parti at eu dibenion marchnata, codi arian neu ymgyrchu eu hunain.

Mae’n bosibl y bydd Parc Cenedlaethol Dinas Caerdydd yn rhannu eich gwybodaeth â chyflenwyr ac isgontractwyr o bryd i’w gilydd er mwyn iddynt allu ei phrosesu ar ein rhan at y dibenion a nodir yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn. Fodd bynnag, pan fyddwn yn gwneud hynny byddwn yn rhoi mesurau addas ar waith er mwyn diogelu eich gwybodaeth. Gall hyn gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) rheoli post ar gyfer apeliadau codi arian, ymgyrchoedd, cynnal arolygon ymchwil, storio eich gwybodaeth bersonol ar ein rhan, gwasanaethau dadansoddeg.

Sut rydym yn cadw eich gwybodaeth yn ddiogel?

Mae Parc Cenedlaethol Dinas Caerdydd wedi ymrwymo i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel. Er mwyn atal mynediad neu ddatgeliad anawdurdodedig o ddata personol, rydym wedi rhoi gweithdrefnau corfforol, electronig a rheolaethol priodol ar waith i ddiogelu a diogelu’r wybodaeth a gasglwn.

Os bydd gwybodaeth bersonol yn cael ei pheryglu o ganlyniad i dorri diogelwch, bydd Parc Cenedlaethol Dinas Caerdydd yn hysbysu’r unigolion hynny y mae eu gwybodaeth bersonol wedi’i pheryglu yn ddiymdroi yn unol â’r gyfraith berthnasol.

Pa mor hir ydyn ni’n cadw’ch data?

Beth bynnag fo’ch perthynas â ni, dim ond am gyfnod penodol o amser y byddwn ynParc Cenedlaethol Dinas Caerdydd storio’ch gwybodaeth. Mae’n bosibl y bydd hyd yr amser y bydd data’n cael ei gadw yn dibynnu ar y rhesymau pam rydym yn prosesu’r data, ac ar y gyfraith neu reoliadau y mae’r wybodaeth yn dod o dan, neu unrhyw rwymedigaeth gytundebol a allai fod gennym. Unwaith y bydd y cyfnod cadw wedi dod i ben, bydd y wybodaeth yn cael ei gwaredu’n gyfrinachol neu ei dileu’n barhaol.

Os byddwch yn gwneud cais i beidio â chael rhagor o gyswllt gennym ni, byddwn yn cadw rhywfaint o wybodaeth sylfaenol amdanoch ar ein rhestr atal er mwyn osgoi anfon deunyddiau diangen atoch yn y dyfodol.

Eich hawliau

Mae gennych nifer o hawliau o dan gyfreithiau diogelu data perthnasol, a grynhoir isod:

Mae gennych hawl i:

 • Gofynnwch i ni beidio â phrosesu eich data personol at ddibenion marchnata uniongyrchol.
 • Gofyn am fynediad i wybodaeth bersonol a gedwir amdanoch a chopi ohoni.
 • Cael unioni data personol anghywir neu anghyflawn.
 • Sicrhau bod eich data personol yn cael ei ddileu o dan rai amgylchiadau, er enghraifft os nad yw prosesu eich data personol yn angenrheidiol mwyach at y diben y gwnaethom ei gasglu.
 • Cyfyngu ar brosesu eich data personol dan rai amgylchiadau yn hytrach na’i ddileu.
 • Gwrthwynebu prosesu data personol o dan rai amgylchiadau.
 • Derbyn data personol, yr ydych wedi’i ddarparu i Barc Cenedlaethol Dinas Caerdydd, mewn fformat strwythuredig, a ddefnyddir yn gyffredin ac sy’n ddarllenadwy gan beiriant a throsglwyddo’r data personol hwnnw i reolwr data arall neu ofyn i ni wneud hynny ar eich rhan lle bo hynny’n dechnegol ymarferol.
 • Cael gwybod am unrhyw ddefnydd o’ch data personol i wneud penderfyniadau awtomataidd amdanoch chi, ac i gael gwybodaeth ystyrlon am y rhesymeg dan sylw, yn ogystal ag arwyddocâd a chanlyniadau disgwyliedig y prosesu hwn; a
 • Cyflwyno cwyn am y ffordd y mae eich data personol yn cael ei ddefnyddio i awdurdod goruchwylio.
 • Tynnu caniatâd yn ôl ar gyfer prosesu eich data personol unrhyw bryd, lle bynnag y bo caniatâd yn sail gyfreithlon

Sut mae tynnu fy nghaniatâd yn ôl?

Os byddwch yn newid eich meddwl ar ôl i chi optio i mewn, gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl i ni gysylltu â chi, er mwyn parhau i gasglu, defnyddio neu ddatgelu eich gwybodaeth, ar unrhyw adeg, trwy ddad-danysgrifio gan ddefnyddio’r dolenni sydd wedi’u cynnwys ym mhob cyfathrebiad, neu drwy gysylltu â ni ar caerdyddnpc@gmail.com

Diogelu data plant

Mae diogelu preifatrwydd plant ifanc yn arbennig o bwysig. Am y rheswm hwnnw, nid yw Dinas Parc Cenedlaethol Caerdydd yn fwriadol yn casglu nac yn ceisio gwybodaeth bersonol gan unrhyw un o dan 13 oed nac yn caniatáu i bobl o’r fath danysgrifio i’n e-byst yn fwriadol. Os ydych o dan 13 oed, peidiwch ag anfon unrhyw wybodaeth amdanoch eich hun atom, gan gynnwys eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn, neu gyfeiriad e-bost. Os byddwn yn dysgu ein bod wedi casglu gwybodaeth bersonol gan blentyn o dan 13 oed heb ddilysu caniatâd rhiant, byddwn yn dileu’r wybodaeth honno cyn gynted â phosibl. Os ydych yn credu y gallai fod gennym unrhyw wybodaeth gan neu am blentyn dan 13 oed, cysylltwch â ni ar caerdyddnpc@gmail.com.

Cwynion

Os ydych yn anhapus â’r ffordd y mae eich data personol wedi’i brosesu, gallwch gysylltu â ni yn y lle cyntaf drwy e-bost yn [rhowch y cyfeiriad e-bost] ac os nad ydych yn fodlon gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yma https://ico.org.uk/your-data-matters/

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn

Os byddwn yn newid ein polisïau a’n gweithdrefnau preifatrwydd, byddwn yn postio’r newidiadau hynny ar y dudalen we hon i’ch cadw’n ymwybodol o ba wybodaeth rydym yn ei chasglu, sut rydym yn ei defnyddio ac o dan ba amgylchiadau y gallwn ei datgelu. Mae newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd hwn yn effeithiol pan gânt eu postio ar y dudalen hon.

Diweddarwyd y Polisi Preifatrwydd hwn ddiwethaf ar 18 Mai 2022